Ruuskanen-Ruuska sukuseura
 

Toiminta ja säännöt

Ruuskanen-Ruuska sukuseuran perustava kokous pidettiin Rantasalmella 12.08.2006. Sukukokouksia, joissa valitaan hallitus seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi, pidetään kahden vuoden välein. Hallituksessa on puheenjohtajan lisäksi viidestä seitsemään jäsentä ja se toteuttaa toimintakautenaan sukukokouksen sille asettamia tehtäviä.

Hallitus
Puheenjohtaja
Markku Ruuskanen

Varapuheenjohtaja
Outi Rytkönen

Muut jäsenet
Antti Ruuskanen
Riku Ruuskanen
Veli-Pekka Ruuskanen
Juha-Pekka Ruuskanen
Jari Ruuska
Laila Marjomaa

Toiminnantarkastajat
Jukka Immonen
Olli-Mikko Ruuskanen
Päivi Uusitalo-Miettinen (varatoiminnantarkastaja)


Sukuseuran vaakuna

Nilsiän sukukokouksessa 2008 hyväksyttiin yksimielisesti sukuseuralle Ruuskanen- ja Ruuska-sukujen sukuvaakuna. Sen on suunnitellut heraldikko Harri Rantanen sukuvaakunakilpailuun lähetettyjen ehdotusten pohjalta. Vaakunassa olevat ristikkäiset miekat ja niitä ympäröivät kävyt symboloivat sukumme menneisyyttä, siirtymistä Karjalan kannasta pitkin nykyisen Suomen alueella olevien entisten erämaiden asuttamiseen, unohtamatta sotilaallista menneisyyttä. Vaakuna kertoo metsätalouden merkityksestä kaskiajoista alkaen nykyiseen metsätalouteen ja kaupunkilaismetsänomistajiin saakka. Vaakunan pohjana on Andreaksen risti, joka miekkojen ohella symboloi menneitä aikoja. Sukunimi Ruuskanen-Ruuska on peräisin Andreas- ja Ondruska-etunimistä. Suomen Heraldinen Seura hyväksyi vaakunamme 26.7.2008 ja se on Heraldisen seuran vaakunanumero on 1488.

Sukuseuran tunnus


Sukukirjan tekemisen yhteydessä "löytyi" Ruuskasten ja Ruuskien sukupuu, ikivanha rauhoitettu riihipetäjä, joka kasvaa Siilinjärven Kuuslahdessa, Rannan Asikkalan pellolla.

Tämä riihipetäjä on sukuseuramme tunnus. Rannan tilan emäntä oli 1895-1932 Anna Asikainen (o.s. Ruuskanen). Kuva on 1930-luvun lopulta.


Sukuseurojen Keskusliiton kotisivut: https://www.suvut.fi/Ruuskanen-Ruuska- sukuseura ry:n säännöt

1 § Nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Ruuskanen-Ruuska sukuseura ry ja kotipaikka Rantasalmi.

2 § Tarkoitus ja toimintamuodot
Sukuseuran tarkoituksena on:

 • selvittää Ruuskasen-Ruuskan sukujen vaiheita ja historiaa
 • vaalia sukujen perinteitä
 • kehittää sukujen keskuudessa suoritettavaa sukututkimusta
 • edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta sukujen jäsenten keskuudessa

Tarkoitustensa toteuttamiseksi sukuseura mahdollisuuksiensa mukaan:

 • järjestää sukukokouksia, sukupäiviä, retkiä ja muita niihin verrattavia tilaisuuksia
 • tukee sukuja koskevaa tutkimustoimintaa
 • kerää ja arkistoi sukuja koskevaa tietoutta sekä saattaa sitä jäsentensä tietoon sekä
 • harjoittaa seuran tarkoituksen toteutumista edistävää julkaisutoimintaa

Toimintansa tukemiseksi sukuseura voi ottaa vastaan testamentattua ja lahjoitettua omaisuutta, perustaa rahastoja sekä asianomaisilla luvilla järjestää varainkeräyksiä ja arpajaisia. Seura voi myös omistaa toimintansa kannalta tarpeellisia kiinteistöjä.

3 § Jäsenet
Sukuseuran varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen 15 vuotta täyttänyt henkilö, joka isän tai äidin puolelta on sukuihin kuuluva tai joka avioliiton, avoliiton tai siihen verrattavan rekisteröidyn parisuhteen kautta on siihen liittynyt.

Sukuseuran jäsenet hyväksyy hallitus. Jäsenyys alkaa, kun hallitus on jäsenyyden hyväksynyt ja jäsenmaksu on maksettu sukuseuralle.

Jäsenellä on oikeus erota sukuseurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisestaan sukuseuran kokouksessa.

Varsinaisilta jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruuden määrää sukuseuran varsinainen kokous. Sukuseuran hallitus voi myöntää vapautuksen jäsenmaksusta korkean iän, sairauden tai maksukyvyn huomattavan heikentymisen perusteella.

Sukuseuran ainaisjäseneksi katsotaan henkilö, joka on yhdellä kertaa suorittanut sukuseuralle vuotuisen jäsenmaksun viisitoistakertaisena.

Hallituksen esityksestä sukuseura voi kutsua kunniajäseneksi henkilön, joka on erityisesti ansioitunut seuran toiminnassa tai muulla toiminnallaan huomattavasti edistänyt seuran tarkoitusten toteutumista. Kunniajäsen on vapaa jäsenmaksuvelvollisuudesta.

Jäsenen erottamisesta päättää sukuseuran hallitus. Jäsenellä on oikeus saattaa erottaminen sukuseuran kokouksen ratkaistavaksi ilmoittamalla siitä kirjallisesti sukuseuran hallitukselle kuukauden kuluessa erottamisesta tiedon saatuaan.

Sukuseuran jäsen, joka ei ole vapaa velvollisuudesta suorittaa vuotuinen jäsenmaksu, katsotaan eronneeksi sukuseurasta, jos hän on jättänyt jäsenmaksunsa suorittamatta kahdelta viimeksi päättyneeltä kalenterivuodelta.

Sukuseuran hallitus pitää yllä jäsenluetteloa.

4 § Hallitus
Sukuseuran asioita hoitaa seuran hallitus, joka valitaan sukuseuran varsinaisessa kokouksessa. Hallituksen toimikausi on kahden sukuseuran varsinaisen kokouksen välinen aika.

Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, jota kutsutaan sukuseuran puheenjohtajaksi, varapuheenjohtaja ja viisi-seitsemän muuta jäsentä. Jäsenten lukumäärän päättää sukuseuran varsinainen kokous.

Hallitusta valittaessa on syytä pyrkiä sukujen eri haarautumien mukanaoloon hallituksessa.

Hallitus valitsee keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai tämän estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun kaksi hallituksen jäsentä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kolme muuta hallituksen jäsentä, (jos hallituksessa on viisi tai kuusi muuta jäsentä) tai vähintään neljä muuta hallituksen jäsentä (jos hallituksessa on seitsemän muuta jäsentä).

Hallituksen päätökseksi tulee mielipide, jota enemmistö kokouksessa kannattaa. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, paitsi vaaleissa arpa.

Hallituksen kokouksista on pidettävä päätöspöytäkirjaa, jonka hallituksen kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri allekirjoittavat.

5 § Sukuseuran nimen kirjoittaminen
Sukuseuran nimen kirjoittavat sukuseuran puheenjohtaja yhdessä varapuheenjohtajan kanssa tai jompikumpi heistä yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa.

6 § Tilit
Sukuseuran tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätökset tarvittavine asiakirjoineen on annettava tilintarkastajille tarkastettavaksi viimeistään kolme kuukautta ennen seuraavan varsinaisen sukukokouksen pitämispäivää. Tilintarkastajien lausunto tilien ja seuran hallinnon tarkastuksesta on annettava hallitukselle viimeistään kaksi kuukautta ennen edellä tarkoitettua kokouspäivää.

7 § Sukuseuran kokousten koollekutsuminen
Sukuseuran kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on joko postitettava jokaiselle jäsenelle tai julkaistava hallituksen päättämässä sanomalehdessä. Postittamisen tai julkaisemisen on tapahduttava viimeistään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta.

8 § Sukuseuran kokoukset
Seuran varsinainen sukukokous pidetään joka toinen vuosi hallituksen määräämänä päivänä huhti-syyskuun aikana.
Seuran ylimääräinen sukukokous pidetään, kun seuran kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta taikka vähintään yksi kymmenesosa seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä vaatii hallitukselta kirjallisesti ilmoittamansa asian käsittelyä varten.

Seuran sukukokouksessa on äänioikeus jokaisella kunniajäsenellä, ainaisjäsenellä, jäsenmaksusta hallituksen päätöksellä vapautetulla varsinaisella jäsenellä ja edellisen vuoden jäsenmaksunsa maksaneella varsinaisella jäsenellä. Jokaisella äänioikeutetulla on yksi ääni.

Seuran päätökseksi tulee, 10 §:ssä tarkoitettuja päätöksiä lukuun ottamatta, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan mielipide, paitsi vaaleissa arpa.

9 § Varsinainen sukukokous
Seuran varsinaisessa sukukokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 3. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa
 4. valitaan kaksi ääntenlaskijaa;
 5. hyväksytään kokoukselle työjärjestys;
 6. esitetään seuran tilinpäätökset, vuosikertomukset ja tilintarkastajien lausunnot varsinaisten sukukokousten väliseltä ajalta;
 7. päätetään tilinpäätösten vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä;
 8. vahvistetaan toimintasuunnitelma seuraavalle varsinaisten sukukokousten väliselle kaksivuotiskaudelle, määrätään vuotuiset jäsenmaksut seuraaville kahdelle kalenterivuodelle ja vahvistetaan talousarvio kahden seuraavan tilikauden muodostamalle ajanjaksolle
 9. päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä
 10. valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja muut jäsenet
 11. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa tarkastamaan kahden seuraavan tilikauden tilejä;
 12. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli seuran jäsen haluaa saada jonkin asian seuran varsinaisen sukukokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä hallitukselle kirjallisesti niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

10 § Sääntöjen muuttaminen ja sukuseuran purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja seuran purkamisesta on tullakseen voimaan tehtävä seuran kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamista tai sukuseuran purkamista koskevan asian esillä olosta.

Sukuseuran purkautuessa käytetään seuran varat seuran tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Sukuseuran tullessa lakkautetuksi käytetään varat seuran tarkoituksen edistämiseen.

11 § Muu päätöksenteko
Muussa päätöksenteossa noudatetaan niitä yhdistyslain säännöksiä, jotka sitovat kaikkia yhdistyksiä.